विविध आस्थापनांवर कार्यरत मनुष्यबळाचे विवरणपत्र सादर करण्याचे आवाहन

0

जळगाव  :- सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना (ज्यांचेकडे 25 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी) कार्यरत आहेत. अशा उद्योग आस्थापना, व्यापार, व्यावसायिक, कारखाने इत्यादी यांनी त्यांच्याकडील माहे ऑक्टोबर ते डिसेबर 2020 या कालावधीचे कार्यरत मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई आर-1) दि. 31 जानेवारी, 2021 पर्यंत कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्याwww.rojgar.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे.

सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणारा) कायदा 1959, नियमावली 1960 अन्वये त्रैमासिक विवरणपत्र सादर/ अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने माहे ऑक्टोबर 2020 ते माहे डिसेंबर 2020 या कालावधीचे आस्थापनेवरील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती दर्शविणारे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई आर-1) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावरील नियोक्ता या ऑप्शन वर क्लिक करुन आपल्या यूझर आयडी व पासवर्डच्या सहाय्याने अंतिम माहिती दि. 31 जानेवारी, 2021 पर्यत भरावयाची आहे.

 

याबाबत काही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्र. 0257-2239605 वर संपर्क साधावा. यात कसूर झाल्यास आणि आस्थापना दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. असे डॉ. रा. म. कोल्हे, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जळगाव यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.